REPUBLIKA E SHQIPËRISË

ZYRA E ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT GJYQËSOR

DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË BRENDSHME MBËSHTETËSE

 

Nr._______prot.                                                         Tiranë, më 09.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHEF I SEKTORIT TË MENAXHIMIT TË BUXHETIT

 

 

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor shpall konkurrimin për pozicionin:

 

Shef i Sektorit të Menaxhimit të Buxhetit, Kategoria e pagës III-a

 

 

Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e

lëvizjes paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes

paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurrimin nëpërmjet

procedurës së ngritjes në detyrë për kategorinë që konkurrohet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Për të dy procedurat (lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë) aplikohet në të njëjtën kohë!

 

Afati për dorëzimin e dokumenteve për

 

 

 

LEVIZJEN PARALELE:
18 maj 2018

 

 

 

Afati për dorëzimin e dokumenteve për

 

  23 maj 2018

 

NGRITJEN NË DETYRË:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës për pozicionin si më sipër është:

 

Shef i Sektorit të Menaxhimit të Buxhetit  

 

 1. Organizon dhe ndjek punën për planifikimin, hartimin, zbatimin dhe ndjekjen e buxhetit.
 2. Kontrollon dhe koordinon aktivitetin e sektorit.
 3. Sugjeron hartimin e politikave buxhetore dhe ndjekjen e procedurave për menaxhimin me eficensë dhe efektivitet të fondeve buxhetore.
 4. Merr pjesë në hartimin e planeve strategjike apo çdo dokumenti tjetër të hartuar nga vetë institucioni apo në bashkëpunim me institucione të tjera; kur kërkohet kontribut dhe mendim.
 5. Merr pjesë në të gjitha procedurat apo proceset, ku kërkohet pjesëmarrja e këtij pozicioni, sipas legjislacionit në fuqi.
 6. Raporton tek Drejtori i Drejtorisë për realizimin e detyrave funksionale dhe objektivave vjetore të sektorit, problematikën e hasur nga gjykatat gjatë procesit të menaxhimit të buxhetit si dhe rekomandon alternativa për zgjidhjen e tyre.
 7. Shqyrton projekt-buxhetet e hartuara nga gjykatat, për shpenzime korrente bën vërejtjet dhe propozimet përkatëse dhe harton draft programin buxhetor afatmesëm për Pushtetin Gjyqësor.
 8. Përgatit draftin paraprak të detajimit të buxhetit vjetor të miratuar me Ligjin Vjetor të Buxhetit të Shtetit për shpenzime korrente (personeli dhe shpenzime operative), si dhe fondet e kushtëzuara për çdo gjykatë.
 9. Propozon rishpërndarjen e fondeve buxhetore për shpenzimet korrente për gjykatat. Harton udhëzime të ndryshme mbi çështje që kanë të bëjnë me hartimin dhe zbatimin e Buxhetit të Shtetit apo çështje të tjera me efekte financiare në buxhetin e gjykatave dhe në Buxhetin e Shtetit në përgjithësi.
 10. Përgatit materiale për në Bord, sipas tematikës së kërkuar.
 11. Brenda fushës që mbulon, ndjek detyra që nuk janë parashikuar dhe që i ngarkohen nga eprorët e drejtpërdrejt sipas hierarkisë.

 

 

 1. LËVIZJA PARALELE

 

Shpallja për lëvizjen paralele është e hapur për të gjithë nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha institucionet, pjesë të shërbimit civil.

 

 

 

 

 

 

 

1.1. KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

 

 

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon:

 

 1. të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën aplikon;
 2. të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
 3. të ketë, të paktën, vlerësimin e fundit “Mirë” apo “Shumë mirë”;

ç) të plotësojë kushtet dhe kërkesat e posaçme, të përcaktuara në shpalljen për konkurrim.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:

 

a)Të zotërojnë diplomë “Master Shkencor” në Shkenca Ekonomike. Edhe diploma Bachelor duhet të jetë në të njëjtën fushë.

 1. b) të ketë përvojë pune jo më pak se pesë vjet;
 2. c) të njohë programin financiar ALPHA/alpha web.

 

1.2.  DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë pranë njësisë së burimeve njerëzore dokumentet si më poshtë:

 

a- Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

http://dap.gov.al/vende-vakante/udhezime-dokumenta/219-udhezime-dokumenta

b- Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);

c- Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d- Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e- Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f- Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g- Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;

h- Vërtetim nga Institucioni qe nuk ka mase disiplinore ne fuqi.

i- Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

 

Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në institucionin, brenda datës 18 maj 2018 në adresën Rruga “Jordan Misja”, pranë Gjykatës së Krimeve të Rënda, Tiranë.

 

 

 

1.3. REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

 

Në datën 20 maj 2018, njësia përgjegjëse e institucionit do të shpallë në faqen zyrtare të internetit te ZABGJ www.zabgj.gov.al , në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.

 

 

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta

do të njoftohen individualisht nga njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

 

1.4. FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET

INTERVISTA

 

 

 1. Ligjin nr. 8363, datë 01.07.1998 “Për krijimin e Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor”;
 2. Ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar;
 3. Njohuritë mbi financat publike dhe legjislacionin financiar;
 4. Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 ‘’Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” ;
 5. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9936, datë 26.06.2008 ‘’Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”,
 6. Ligji nr .109, date 30.11.2017 “Për buxhetin e vitit 2018”;
 7. Udhëzimi nr. 2, date 6.02.2012 “Për procedurat standarde te zbatimit te buxhetit”
 8. Udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”;
 9. Njohuritë mbi Ligjin për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare;
 10. Njohuritë mbi Kodin e Procedurave Administrative;
 11. Manuali i përdorimit te programit ALPHA.

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

 

1.5. MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

 

Struktura e ndarjes së pikëve të vlerësimit të kandidatëve është, si më poshtë vijon:

 1. 40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar, i ndarë në: 20 pikë përvojë, 10 pikë për trajnime apo kualifikime të lidhura me fushën përkatëse dhe 10 pikë për certifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individuale në punë, në rastet kur procesi i certifikimit nuk është kryer;
 2. 60 pikë intervista me gojë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve,

mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të

Departamentit të Administratës Publike www.dap.gov.al

 

http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

1.6. DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Njësia Përgjegjëse njofton individualisht kandidatët që kanë konkurruar për rezultatin e tyre.

 

 

 

 1. NGRITJA NË DETYRË

 

Plotësimi i vendeve të lira, me procedurën e ngritjes në detyrë, është i hapur për nëpunësit civilë të një kategorie më të ulët, në të njëjtin institucion apo institucione të tjera të shërbimit civil.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË DHE KRITERET E VEÇANTA

 

2.1.1. Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e ngritjes në detyrë janë:

 

 1. të jetë nëpunës civil i konfirmuar;
 2. të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
 3. të ketë, të paktën, vlerësimin e fundit “Mirë” apo “Shumë mirë”;

ç) të plotësojë kushtet e tjera, të përcaktuara në vendimin e Këshillit të Ministrave për klasifikimin e pozicioneve në shërbimin civil;

 1. d) të përmbushë kriteret e veçanta, të përcaktuara në shpalljen për konkurrim.

 

2.1.2. Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e veçanta si vijon:

 

a)Të zotërojnë diplomë “Master Shkencor” në Shkenca Ekonomike. Edhe diploma Bachelor duhet të jetë në të njëjtën fushë.

 1. b) të ketë përvojë pune jo më pak se pesë vjet;
 2. c) të njohë programin financiar ALPHA/alpha web.

 

 

2.2. DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

 

 1. DOKUMENTACIONI

 

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:

a- Jetëshkrim i aplikantit;

b- Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën bachelor);

c- Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d- Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e- Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f- Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore.

g- Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;

h- Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi.

i- Çdo dokumentacion tjetër që vërteton dokumentet e përmendura në jetëshkrimin tuaj;

 

 1. MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

 

– Dokumentet duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërdrejt në Zyrën e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor, deri më datë 23.05.2018, në adresën Rruga “Jordan Misja”, pranë Gjykatës së Krimeve të Rënda, Tiranë.

 

2.3.  REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

 

Në datën 01.06.2018, Njësia Përgjegjëse do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen e internetit të Institucionit dhe stendat e informimit të publikut, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e ngritjes në detyrë si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

 

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e ngritjes në detyrë dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht (nëpërmjet adresës së e-mail-it), për shkaqet e moskualifikimit.

 

2.4. FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI DHE INTERVISTA

 

Kandidatët do të testohen me shkrim për njohuritë mbi:

 1. Ligjin nr. 8363, datë 01.07.1998 “Për krijimin e Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor”;
 2. Ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar;
 3. Njohuritë mbi financat publike dhe legjislacionin financiar;
 4. Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 ‘’Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” ;
 5. Njohuritë mbi Ligjin Nr. 9936, datë 26.06.2008 ‘’Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”,
 6. Ligji nr .109, date 30.11.2017 “Për buxhetin e vitit 2018”;
 7. Udhëzimi nr. 2, date 6.02.2012 “Për procedurat standarde te zbatimit te buxhetit”
 8. Udhëzimit nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”;
 9. Njohuritë mbi Ligjin për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare;
 10. Njohuritë mbi Kodin e Procedurave Administrative;
 11. Manuali i përdorimit te programit ALPHA.

 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;

b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

 

2.5. MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

 

Në vlerësimin e kandidatëve, përfshihen:

 1. a) vlerësimi i jetëshkrimit, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, përvojës e trajnimeve, të lidhura me fushën, si dhe vlerësimet e arritjeve individuale në punë;
 2. vlerësimi me shkrim;
 3. intervista e strukturuar me gojë.

Totali i pikëve të vlerësimit të kandidatëve është 100, të cilat ndahen, përkatësisht:

 1. a) 20 pikë për dokumentacionin e dorëzuar;
 2. b) 40 pikë për intervistën e strukturuar me gojë;
 3. c) 40 pikë për vlerësimin me shkrim.

 

2.6. DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

 

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Njësia Përgjegjëse do të njoftojë individualisht kandidatët që kanë konkurruar për rezultatin e tyre. Shpallja e fituesit do të bëhet në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe stendat e informimit të publikut.

 

Kandidatët, që aplikojnë për procedurën e ngritjes në detyrë, do të marrin informacion në faqen e internetit të Zyrës së Administrimit të Buxhetit Gjyqësor www.zabgj.gov.al, për fazat e mëtejshme të kësaj procedure, duke filluar nga data 01.06.2018.

 

 

 

 

 

Tiranë, më 13.01.2017

 

 

 

Tiranë, më 09.05.2018