SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR

PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

Lloji i diplomës “Trashëgimi kulturore, arkeologji, restaurime dhe menaxhim të trashëgimisë kulturore”

niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Shiko dokumentin e shpalljes

1.REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE