SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR

PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(SPECIALIST QARKU VLORË)

Lloji i diplomës “Shkenca të planifikimit urban, menaxhimit të territorit, trashëgimisë kulturore”  niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Shiko dokumentin e shpalljes

1.REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE