Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.143, datë 12.03.2014 “Për procedurat e rekrutimit, të periudhës së proves, të lëvizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu VI, Bashkia e Tiranës , njofton se;

a) në Administratën e tij ka një vend të lirë pune, në pozicionin Specialist, pranë Sektorit të Planifikimit të Shërbimeve, Drejtoria e Planifikimit të Shërbimeve.

Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:
a)      të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda të njëjtës kategori për të cilën aplikon;
b)      të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
c)      të ketë të paktën një vlerësim pozitiv;

Për me shume informacion klikoni këtu