–    Pranim ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive per grupin e pozicioneve te administrimit te posacem:

Pozicioni :  Specialist Kontabiliteti
–    Vende te lira pune : 1

–    Kërkesat e përgjithshme, në përputhje me nenin 21 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”;
Për pranimin në shërbimin civil, një kandidat duhet të plotësojë kërkesat e
përgjithshme si më poshtë:
a) të jetë shtetas shqiptar;
b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
c) të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
ç) të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
d) të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo
për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
dh) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që
nuk është shuar sipas këtij ligji;

–    Data e fillimit te njoftimit:      23.7.2014
–    Data e mbarimit te njoftimit:  23.8.2014
–    Data e fundit e aplikimit:        23.8.2014

–    Dokumentat te dorezohen ne adresen e AKEP dorazi ne protokoll ose me poste.
–    Afati i dorezimit data e fundit e aplikimit   23.8.2014
–    Data e daljes se rezultateve per fazen e vleresimit paraprak  te kandidateve : 1.9.2014

(Verifikimi paraprak, i cili ka për qëllim të verifikojë nëse kandidatët plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe ato të veçanta, të përcaktuara në shpalljen për konkurrim)

Për më shumë informacion mbi kriteret që duhen për aplikim dhe procedurën që do të ndiqet deri në përfundim të procesit. KlIKONI KËTU