Shpallje për lëvizjen paralele për plotësimin e vendit të lirë të punës në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve,
në pozicionin “specialist (inspektor) në Drejtorinë e Komisioneve Zgjedhore,Trajnimeve dhe Edukimit të Zgjedhësve ”
Dokumentacioni i kerkuar duhet të dorëzohet nga kandidati në zyrën e Protokollit të KQZ-së deri në datën 03.09.2014
Rezultatet për verifikimin paraprak të kushteve minimale të procedures së lëvizjes paralele dhe të përmbushjes së kritereve
specifike të vendit të punës do të dalin në datën 05.09.2014 nëpërmjet   shpalljes së listës emërore të kandidatëve që do të
vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit të KQZ-së dhe në stendën
e informimit të publikut.

Lexo më shumë për shpalljen inspektor_DKZ