Në zbatim të vendimit Nr 11/2014 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare(AKEP)” sipas Ligjit Nr152/2013 “Për Nëpunësin Civil” dhe akteve nënligjore të tij. Për proçedurën e ngritjes në detyrë  për Drejtor në Drejtorinë e Monitorimit të Frekuencave, Cilësisë dhe Inspektimit

Komisioni i Ngritjes në Detyrë sipas vlerësimit përcakton:

Vasil Mitezi – Kandidat fitues për pozicionin  Drejtor në Drejtorinë e Monitorimit të Frekuencave, Cilësisë dhe Inspektimit

Piro XHIXHO

KRYETARI