Komisioni Qendror i Zgjedhjeve , njofton se në Administratën e tij ka një vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive IV-A (ish III-b), në pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë” .

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët jashtë sistemit të shërbimit civil, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21, të ligjit nr. 152/2013:

Lexo më shumë për vendin e lirë