Shpallje për lëvizjen paralele për plotësimin e vendit të lirë të punës në Administratën  e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve,
në pozicionin “Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve dhe Logjistikës”
Dokumentacioni I kerkuar duhet të dorëzohet nga kandidati në zyrën e Protokollit të KQZ-së deri në datën 03.09.2014.

Rezultatet për verifikimin parapraktë kushteve minimale të procedurës lëvizje paralele dhe të
përmbushjes së kritereve specifike të vendit tëpunës do të dalin në datë 05.09.2014 nëpërmjet
shpalljes së listës emërore të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurimin, në portalin “Shërbimi
Kombëtar i Punësimit”, në faqen zyrtare të Institucionit të KQZ-së dhe në stendën e informimit të
publikut.

Lexo shpalljen Drejtor_logjistike ne KQZ