AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE- AKEP

Lenda: Shpalljen e listes se kandidateve qe plotesojne kerkesat e pergjithshme dhe te veçanta ne konkurim.

Ne zbatim te vendimit nr 11/2014 “Per miratimin e struktures, organikes dhe kategorizimit te pozicioneve te pimes te Antoritetit te Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) ” sipas Ligjit Nr 152/2013 “Per Nepunesin Civil” dhe akteve nenligjore te tij, AKEP sipas detyrimit ligjor ka publikuar ne faqen tuaj proçeduren e ngritjes ne detyre per tre vende vakante, derguar me shkresen Nr. 1342/1 Prot. Date 15.7.2014.

Ne vijim te procedurave sipas VKM nr. 143, date 12.3.2014 ” Per procedurat e rekrutimit, te perzgjedhjes, te periudhes se proves, te levizjes paralele e te ngritjes ne detyre per nepunesit civile te kategorise ekzekutive, te ulet dhe te mesme drejtuese, njesia pergjegjese pas perfundimit te afatit te percaktuar per dorezimin e dokumentave ka bere verifikimin paraprak te kandidateve qe permbushin kerkesat e pergjithshme dhe te veçanta, te percaktuara ne shpalljen per konkurim.

Per sa me siper, ju percjellim te dhenat e kandidateve per publikim ne faqen tuaj si me poshte :

–         Donald Shtrepi – Kandidat per Drejtor ne Drejtorine e Teknologjise se Informacionit dhe Aplikaeioneve.

–         Sami Osmani – Kandidat per Drejtor ne Drejtorine e Financave, Pagesave dhe Statistikave.

–         Vasil Mitezi – Kandidat per Drejtor ne Drejtorine e Monitorimit te Frekuencave, Cilesise dhe Inspektimit.

                                                                                          KRYETARI

                                                                                             PIRO XHIXHO