Në vijim të proçedurave sipas VKM Nr.143, datë 12.03.2014 “Për proçedurat e rekrutimit të përzgjedhjes, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nënpunësin civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese” njësia përgjegjëse pas përfundimit të afatit të përcaktuar për dorëzimin e dokumentave ka bërë verifikimin paraprak të kandidateve që përmbushin kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të përcaktuara në shpalljen për konkurim.

Oleons Peti- Kandidat për Specialist për Marrëdhënie me Publikun, Jashtë dhe Integrimin

Piro Xhixho

Kryetari