Bazuar ne ligjin Nr. 152/2013 “Per nenpunesin civil” si dhe në vijim te procedurave sipas VKM nr. 143, date 12.3.2014 ” Për proçedurat e rekrutimit, të përzgjedhjes, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nënpunësin civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese”, njësia përgjegjëse pas përfundimit të afatit të përcaktuar për dorëzimin e dokumentave ka bërë verifikimin paraprak të kandidateve qe permbushin kerkesat e pergjithshme dhe te veçanta, te percaktuara ne shpalljen per konkurim, per pozicionin specialist Jurist ne KLD

Ka vleresuar kandidatet:

Aida Ndreu

Erisa Çili

Ermira Lleshi

Ina Kodra

Jonila Vata

Mariglen Llanaj

Matilda Maçolli

Mirela Jorgo

                                                      Pjerin Prendi

                                             Sekretar i Pergjithshem