:       NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

             NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Inspektor, Specialist)

 

Inspektor (specialist) i pritjes , barzise gjinore dhe dhunes ne familje ne “Zyren e peritjes , informacionit, ndihmes juridike, barazise gjinore dhe dhunes ne familje”

niveli minimal i diplomës “Barchelor”.

 

Në zbatim të nenit  22 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, IV dhe VI, të Vendimit nr. 143, datë 12/03/2014, të Këshillit të Ministrave, Bashkia e qyetit Bajram Curri,  shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

 

 1(nje)  Inspektor (specialist) i pritjes  barazise gjinore dhe dhunes ne familje ne “Zyren e peritjes , informacionit, ndihmes juridike, barazise gjinore dhe dhunes ne familje”  ne Bashkine e qyetit B.Curri”,        – kategoria   e pages III-b.

Njofton :

I- Kandiadët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë janë :

1. Retina        Hoxhaj.

2. Valentina Nezaj.

II- Konkurrimi do të zhvillohet në datën 23 Mars 2015, ora 10:00 në ambientet : Salla e mbledhjeve te Keshillit te Bashkise B.Curri.

III. Procedura e vleresimit te kandidateve.

-Vlersimi i kandidateve do te perfshije:

-Vleresimin e jeteshkrimit, te arsimimit, ekperiences  e trajanimeve te lidhura me fushen perkatese.

-Vleresimin me shkrim.

-Intervisten e strukturuar me goje.

 

Vleresimi  do te behet   sipas procedurave te percaktuara ne VKM nr. 143, date 12.03.2014 dhe ne Udhezimit nr.4, date 13.08.2014 ( i ndryshuar ) te Departamentit te Adminisrtrates Publike.

 IV.Data e daljes se rezultatit te konkurimit do te jete 25.03.2015.

 

Pergj.Sektorit Burimeve Njerezore

Gani SOKOLAJ