SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR

PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Menaxher Trajnimi)

Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore”,niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”

Shiko dokumentin e shpalljes

1.REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE