Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar, Kreut V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë në shërbimin civil”, Neni 26, pika 1  dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.143, datë 12.03.2014 “Për procedurat e rekrutimit, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreu VII, “Ngritja në detyrë” , Komisioni i Ngritjes në Detyrë, në përfundim të procedurës së testimit me shkrim dhe intervistës me gojë, për konkursin në pozicionin “shef sektori”, në Sektorin e Informatikës, pranë Shërbimit të Teknologjisë së Informacionit, shpalli “listën e kandidatëve të suksesshëm”, si më poshtë:

1-      Ermal Lleshi  me  81  pikë.