Njoftim për listën e fituesve të konkursit “specialist finance”.

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22 dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.143, datë 12.03.2014 “Për procedurat e rekrutimit, të periudhës së provës, të lëvizjes paralele e të ngritjes në detyrë për nëpunësit civil të kategorisë ekzekutive, të ulët dhe të mesme drejtuese”, Kreut IV, pikës17 po publikojmë njoftimin për listën e fituesve të konkursit “specialist finance”, pranë Shërbimit të Financës dhe Buxhetit.

Komiteti i Përhershëm i Pranimit, në përfundim të procedurës së testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë, shpalli fituesit e konkursit për pozicionin “specialist finance”, në Shërbimin e Financës dhe buxhetit si më poshtë:

  1. Zonja Emli Beqiraj me 88 pikë.
  2. Zonja Ermela Bashuri me 78 pikë.

Jano SOTIRI
DREJTOR