Lista e vlerësimit paraprak të kandidatëve që do të vazhdojnë konkurrimin pë vendin e lirë të punës “specialist finance”.

  1. Anthulla Boçi
  2. Emli Beqiraj
  3. Erialda Braca
  4. Ermela Bashuri
  5. Floresha Meksi
  6. Shkëlzen Xaxa

Tiranë, më 14.07.2014

Burimet Njerëzore(Njësia Përgjegjëse)

Kuvendi i Shqipërisë