–    Procedure  Ngritje ne Detyre
Pozicioni : Drejtor në Drejtorinë e Financave, Pagesave dhe Statistikave
–    Vende te lira pune : 1

–    Kërkesat e përgjithshme, në përputhje me nenin 21 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”;
Për pranimin në shërbimin civil, një kandidat duhet të plotësojë kërkesat e
përgjithshme si më poshtë:

a) të jetë shtetas shqiptar;
b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
c) të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
ç) të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
d) të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo
për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
dh) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që
nuk është shuar sipas këtij ligji;

–    Data e fillimit te njoftimit:           17.07.2014
–    Data e mbarimit te njoftimit:      17.08.2014
–    Data e fundit e aplikimit:            17.08.2014
–    Dokumentat te dorezohen ne adresen e AKEP dorazi ne protokoll ose me poste.
–    Afati i dorezimit data e fundit e aplikimit 17.08.2014
–    Data e daljes se rezultateve per fazen e vleresimit paraprak  te kandidateve 25.08.2014
(Verifikimi paraprak, i cili ka për qëllim të verifikojë nëse kandidatët plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe ato të veçanta, të përcaktuara në shpalljen për konkurrim)

Për më shumë informacion mbi kriteret që duhen për aplikim dhe procedurën që do të ndiqet deri në përfundim të procesit. KlIKONI KËTU