–    Procedure  Ngritje ne Detyre
Pozicioni : Drejtor i Drejtorisë se Monitorimit të Frekuencave,  Cilësisë dhe Inspektimit
–    Vende te lira pune : 1

–    Kërkesat e përgjithshme, në përputhje me nenin 21 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”;
Për pranimin në shërbimin civil, një kandidat duhet të plotësojë kërkesat e
përgjithshme si më poshtë:
a) të jetë shtetas shqiptar;
b) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
c) të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
ç) të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
d) të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo
për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
dh) ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që
nuk është shuar sipas këtij ligji;

–    Data e fillimit te njoftimit:           16.07.2014
–    Data e mbarimit te njoftimit:      16.08.2014
–    Data e fundit e aplikimit:            16.08.2014

–    Dokumentat te dorezohen ne adresen e AKEP dorazi ne protokoll ose me poste.
–    Afati i dorezimit data e fundit e aplikimit 16.08.2014
–    Data e daljes se rezultateve per fazen e vleresimit paraprak  te kandidateve 22.08.2014

Për më shumë informacion mbi kriteret që duhen për aplikim dhe procedurën që do të ndiqet deri në përfundim të procesit. KlIKONI KËTU