Ketu publikohen VLP per bashki

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III të Vendimit Nr. 242 datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njesia Pergjegjese ne bashkine Kolonje shpall procedurat e lëvizjes paral... më shumë

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, IV dhe VI, të Vendimit nr. 143, datë 12/03/2014, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Kukes shpall proçedurat e lëvizjes paralele dhe t... më shumë