Ketu publikohen VLP per bashki

Në zbatim të nenit të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Cerrik shpall procedurat ... më shumë

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe  të Kreut II, IV, dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin , levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategori... më shumë

Nëzbatimtënenit 22 dhetënenit 25, tëligjit 152/2013 “Përnëpunësincivil”indryshuar ,sidhetëKreut II, IV, dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015”Per pranimin ,levizjenparalele, periudhen eproves dheemeriminnekategorineekzekutive, Njesia e... më shumë

Në zbatim të nenit të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Cerrik shpall procedurat ... më shumë

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015, të KëshillittëMinistrave, Drejtoria e Planifikimit të Burimeve Njerëzore,Rekrutimit dhe Procedu... më shumë

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Vendimit nr.7025 datë 03.02.2016 “Për hapjen e procedurës së p... më shumë

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe  të Kreut II, IV, dhe  VII të VKM nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin , levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategori... më shumë

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Vendimit nr.5 datë 11.04.2016 “Për hapjen e procedurës së pran... më shumë