Ketu publikohen VLP per bashki

Specialist i Bujqësisë Agronom në Njësinë Administrative Luz i Vogël  në Bashkinë Kavajë.  Në zbatim të nenit 25 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, t... më shumë

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore shpall procedurën për plotësimin e vendit të lirë  në pozicionin   “Specialist i Ndihmes Ekonomike(Administrator Shoqeror)–ne Njesite Administrat... më shumë

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe V të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës d... më shumë

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II ,III,IV dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria e Planifikimit të Burimeve Njerë... më shumë

Në zbatim të nenit të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Bashkia Cerrik shpall procedurat ... më shumë

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe të Kreut II, dhe III të VKM nr. 242, datë 18/03/2015”, “Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”, Sektori i Burimeve... më shumë

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nrNr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria e Burimeve Njerëzore e Bashkisë Vlorëshpall procedurat  e pranimit në... më shumë