Ketu publikohen VLP per bashki

Bashkia Gramsh , njofton se; a) në Administratën e saj ka 3 (tre ) vende të lira pune, të kategorisë ekzekutive në grupin e pozicioneve të  administrimit të posaçëm në pozicionin; –           Specialist buxheti  per te ardhura... më shumë

NJOFTIM PËR VEND PUNE (Lëvizja paralele) Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.143, datë 12... më shumë

Bashkia Gramsh, Sektori i Menaxhimit te Burimeve Njerëzore  pranë Drejtorisë Juridike e Sherbimeve Mbeshtetese ,organizon proceduren e pranimit ne sherbimin civil per 2( dy ) vende  te lira pune, nenivelet dhe  pozicionet e meposhtme : –   ... më shumë