Ketu publikohen VLP per Institucionet e pavarura

Njoftim për vend pune   Pranimi në shërbimin civil   Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, Kreu IV, “Pranimi në shërbimin civil” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.143, datë 12.03.2014... më shumë