Ketu publikohen VLP per Institucionet e pavarura

A- Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive. Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,  i ndryshuar,  Kreu IV – “Pranimi në shërbimin civil”, nenit 22 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.24... më shumë

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,i ndryshuar,  Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshill... më shumë

Instituti i Statistikave (INSTAT) për plotësimin e nevojave me punonjës mbështetës për kryerjen e vrojtimit  ‟Kalibrimi i Censusit të Bujqësisë 2016” i cili do të kryhet në periudhën 12 Dhjetor 2016 – 13 Janar 2017, kërkon të pun... më shumë