Ketu publikohen VLP per Institucionet e pavarura

  Lëvizja paralele brenda të njëjtës kategoriNë zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 26 “Plotësimi i vendeve të lira në kat... më shumë