Ketu publikohen VLP per Institucionet e pavarura

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE TE ULËT DREJTUESE Drejtor i Drejtorisë së Licensimit dhe Monitorimit te Tregut Në zbatim të Nenit 26, të Ligjit 152/2013 “Për N... më shumë

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”,i ndryshuar,  Kreut IV – “Pranimi në shërbimin civil”, Neni 22  dhe Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshill... më shumë