Në zbatim të nenit 26, tëligjit 152/2013 “Përnëpunësin civil” indryshuar, sidhetëKreut IIItë VKM-së nr.242, datë 18/03/2015,“Përplotësimin e vendevetë lira nëkategorinë e ulëtdhetëmesmedrejtuese”,Drejtoria e Planifikimit të Burim... më shumë

Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore Rekrutimit dh... më shumë

Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe  të Kreut VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, Njesia e ... më shumë

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Ba... më shumë

Në zbatim nenit nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njesia e menaxhimit te burimeve njerezore... më shumë