Drejtor në Drejtorinë e Vlerësimit të Performancës dhe Marrëdhënieve, në Drejtorinë e Përgjithshme të BurimeveNjerëzore. Kategoria e pagës II-     Përgjegjës në Sektorin e Planifikimit të Buxhetit në Drejtorinë e Buxhetit, në Dr... më shumë

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE                      (SPECIALIST)               Niveli minimal i diplomës “Bachelor” Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 1... më shumë

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në Institucionin e Bashkisë Kavajë... më shumë