Njoftim per shpalljen e fitu P. SOCIAL 2 Njoftim per shpalljen e fitues Ekologjist 2 Njoftim per shpalljen e fitues Ekologjist 3 Njoftim per shpalljen e fituesi Veteriner Njoftim per shpalljen e fituesit Dizenjator Njoftim per shpalljen e fituesit ekologj... më shumë

SHPALLJA E  LISTES SE KANDIDATEVE  FITUES  PERKONKURIMIN E DATES 29.02.2016  Ne  baze te testimit te dates 29.02.2016 rezultojne fitues : per pozicionin Drejtor prane Drejtorise se Taksave dhe Tarifave Vendore Z.Abdyl Koka per pozicionin Inspektor n... më shumë

ILDKPKI shpall listene fituesve per konkurrimin e datës 07/03/2016 per pozicionin inspektor ne ILDKPI. Lexo më shumë… Njoftim_07.03.2016

Në zbatim  të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe të Kreut  VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Ba... më shumë