Lista e kandidateve ne perfundim te verifikimit paraprak, te cilet do vazhdojne konkurrimin  me procedure te pranim ne sherbimin civil , per konkursin e shpallur me date 29.03.2018, per pozicionin *Specialist i prokurimeve            *  Speci... më shumë

Lista e kandidateve ne perfundim te verifikimit paraprak, te cilet do vazhdojne konkurrimin  me procedure te pranim ne sherbimin civil , per konkursin e shpallur me date 28.03.2018, per pozicionin * Specialist per Arkiven            *  Inxhi... më shumë

Lista e kandidateve ne perfundim te verifikimit paraprak, te cilet do vazhdojne konkurrimin  me procedure te pranim ne sherbimin civil , per konkursin e shpallur me date 30.03.2018, per dy pozicione “Administrator të Ndihmës Ekonomike” në Drejtor... më shumë

  11.05.2018 SHPALLJE PARAPRAKE E LISTËS SË REZULTATEVE “SPECIALIST AGRONOM” Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozi... më shumë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                                        B A S H K I A  D E L V I N Ë                              ... më shumë