Në zbatim të nenit 22, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe  të Kreut VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive” Bashkia Ma... më shumë

Pas perfundimit te afateve per dorezimin e dokumenteve per proceduren e ngritjes ne detyre, per njoftimin ”per vende te lira pune” te dates 05.02.2016, ju dergojme listen perfundimtare te kandidateve aplikant qe do vazhdojne konkurimin m... më shumë

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE                      (SPECIALIST) Niveli minimal i diplomës “Master Profesional ose Shkencor”  Lloji i diplomës “Ekonomi ( ekono... më shumë