VENDIM “ PER MIRATIMIN E  PLANIT  VJETOR TË  PRANIMEVE NË SHËRBIMIN CIVIL  ”     Bazuar ne Ligjin nr.152/2013 “Për nënpunësin civil” dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.108 datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimi... më shumë