R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë

 

 

Bashkia Tropojë

SEKTORI I BURIMEVE NJERËZORE

 

B.Curri,  më : 30.04.2018

 

LISTA

E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL  NË KATEGORINË

EKZEKUTIVE PËR SHPALLJET E DT. 05.04.2018

 

Në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “ Për nëpunësin civil ” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit nr.243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin ne sherbimin civil , periudhën e proves dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore Bashkia Tropojë , në përfundim të proçedurës së aplikimit për pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive , për pozicionet e lira , të shpallura në Portalin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit me dt.05.04.2018, njofton rezultatin e verifikimin paraprak si më poshtë :

1- Specialistë-Finance për Menaxhimin e Aseteve ( Kontabilitetit) , në Drejtorin Ekonomike   ,  pozicion i lire pune 1 (një) , kandidati kualifikuar për të vazhduar konkurimin është Z.Bashkim Brah Tafaj .

 

Njësia e Burimeve Njerëzore