Lloji i diplomës

niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 “Master Profesional  ”

 

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe  të Kreut VII të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015 “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore konstatoi se pas perfundimit te afatit te  dorezimit te dokumentave, ne daten 07 Tetor 2016 , per fazen e levizjes paralele per pozicionin:

 

  • Punonjes Social , Njesia Administrative Gore   – kategoria IV-b;

 

Nuk ka asnje kandidat qe te kete aplikuar per fazen e levizjes paralele.