Lloji i diplomës

niveli minimal i diplomës “Bachelor”

 “Master Shkencor ” ose te barazvlefshem

 

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”i ndryshuar , si dhe të Kreut II , VKM nr. 242, datë 18/03/2015”, “Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore konstatoi se pas perfundimit te afatit te dorezimit te dokumentave, ne daten 05 Dhjetor 2016 , per fazen e levizjes paralele per pozicionin:

 

Pergjegjegjes Kontabiliteti, ne Bashkine Maliq –  kategoria e pages III-a/1;

 

 

Nuk ka asnje kandidat qe te kete aplikuar per fazen e levizjes paralele.