Lista e kandidateve ne perfundim te verifikimit paraprak, te cilet do vazhdojne konkurrimin  me procedure te pranim ne sherbimin civil , per konkursin e shpallur me date 29.03.2018, per pozicionin *Specialist i prokurimeve

           *  Specialist i Aseteve

SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

Adresa:Bulevardi “B.Curri” pranë ish-Hotel “Arbana”

T I R A N Ë

 

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, Kreu IV, neni 22 “pranimi ne shërbimin civil”; Vendimit të Keshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Kreu II, plotesojne kriteret e pergjithshme dhe ato ato te vecanta, te percaktuara ne shpalljen per konkurim, per vendet e lira * Specialist i prokurimeve

                               *  Specialist i Aseteve Drejtoria e Financave

     Nr.            Emer Atesi, Mbiemer                     Diplomimi

  1. Pjeter Gjon Bushi    Diplome : Shkenca Juridike, per pozicionin                             Specialist i prokurimeve
  2. Dorina Nikoll Pjetri                      Diplome :    Shkenca Ekonomike

Shenim: Shpallur edhe ne portalin e Sherbimit Kombetar te Punesimit, dt 29.03.2018 dhe mjediset e stenden e njoftimeve publike ne Bashkine Kurbin.