Lista e kandidateve ne perfundim te verifikimit paraprak, te cilet do vazhdojne konkurrimin  me procedure te pranim ne sherbimin civil , per konkursin e shpallur me date 28.03.2018, per pozicionin * Specialist per Arkiven

           *  Inxhinier ne Drejtorine e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit

SHËRBIMIT KOMBËTAR TË PUNËSIMIT

Adresa:Bulevardi “B.Curri” pranë ish-Hotel “Arbana”

T I R A N Ë

 

 

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, Kreu IV, neni 22 “pranimi ne shërbimin civil”; Vendimit të Keshillit të Ministrave nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” Kreu II, plotesojne kriteret e pergjithshme dhe ato ato te vecanta, te percaktuara ne shpalljen per konkurim, per vendet e lira *  Specialist per Arkiven,

  1. Inxhinier ne Drejtorine e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit

     Nr. Emer Atesi, Mbiemer          Diplomimi

  1. Ela Mhilli                              Diplome : Shkenca Juridike,  per pozicionin        Specialist per Arkiven
  2. Leonard Shyti                Diplome :    Inxhinieri        per pozicionin       Inxhinier ne Drejtorine e Planifikimit dhe Zhvillimit te Territorit

Shenim: Shpallur edhe ne portalin e Sherbimit Kombetar te Punesimit, dt 28.03.2018 dhe mjediset e stenden e njoftimeve publike ne Bashkine Kurbin.