SHPALLJE REZULTATI TË LEVIZJES PARALELE, PAS VERIFIKIMIT PARAPRAK TË DOKUMENTACIONIT, PËR KATEGORINË EULET DHE E MESME DREJTUESE.

Në zbatim të nenit 26, Kreu V të Ligjit nr.152/2013 datë  30.05.2013 “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar dhe Kreut VII të Vendimit Nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”,”,

Bashkia Devoll, pas verifikimit paraprak të dokumentacionit të kandidatëve, që përmbushin kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta, të përcaktuar në shpalljen për konkurrim, shpall listën e kandidatëve që kualifikohen për të vazhduar fazën tjetër të proçedurës së lëvizjes paralele në shërbimin civil, për kategorinë e ulet dhe te mesme ,  për pozicionet:

1(Një) Pozicion – Përgjegjës në Zyrën e Auditit , Kategori e pagës III-a/1.

Nje kandidat te kualifikuar qe ploteson kushtet e pergjithshme dhe te posacme qe kerkon pozicioni I punes

1 (Një) Pozicion – Pergjegjes ne Sektorin e Menaxhimit te Burimeve Njerezore,TIK dhe  Protokoll Arshives, Kategoria e pagës  III-a /1.

1 (Një) Pozicion – Pergjegjes ne Sektorin e te Ardhurave dhe Licensimit III-a/1.

1 (Një) Pozicion – Pergjegjes ne Sektorin e Zhvillimit te tokes, Mbrojtjes se Mjedisit dhe Monitorimit te Investimeve, Kategoria e pagës  III-a /1.

1 (Një) Pozicion – Përgjegjës në Sektorin e Emergjencave Civile Kategoria e pagës  III-a

Nuk ka kandidat te kualifikuar

1(Një) Pozicion – Drejtor drejtorie ne Drejtorine e te Ardhurave ,Licensave dhe Menaxhimit Financiar, Kategori e pagës II-b.

Nuk ka kandidat te kualifikuar.

Plotësimi i vendeve vakante për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese do të bëhet nëpërmjet proçedurës së ngritjes në detyrë dhe pranimit nga jashte!

 

Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore

Adriana Rushitaj

Ornela Ruci

Andi Agolli