REPUBLIKA E SHQIPËRISË

                                                                       B A S H K I A  D E L V I N Ë

                                          DREJTORIA E PERSONELIT DHE BURIMEVE NJERËZORE

 

 

              NJOFTIM  VETËM PËR  NËPUNËSIN CIVILË

             

          PËR LËVIZJEN PARALELE

   PËR POZICIONIN “INSPEKTOR  AUDITIMI”

 

Drejtoria e Personelit dhe Burime Njerëzore të Bashkisë Delvinë  në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin Civil “ i ndryshuar  dhe pikës  1 të Kreut II të VKM 243,datë 18.03.2015 “ Për pranimin  lëvizjen paralele , periudhën  e provës  dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”  njoftojmë për përfundimin e procedurës “Lëvizja paralele  “ për kategorinë  ekzekutive në pozicionin “Inspektor i Auditimit  “.

Në këto kushte plotësimi i këtij vendi të lirë pune do të vazhdojë me procedurën e pranimit në shërbimin civil.

Njoftimi i aplikantëve për këtë procedurë do të bëhet  në faqen e Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe në stendën e Bashkisë Delvinë  duke filuar nga   data 21.05.2018

 

 

                                                                                                                BASHKIA    DELVINË