idiplomës “Bachelor”

 

 

Në zbatim nenit 22 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin e kategorinë ekzekutive”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore Rekrutimit dhe Procedurave në Bashkinë e Tiranës njofton se për pozicionin:

 

Specialist “PunëSociale/ Psikologji/ Sociologji/ FilozofiSociale” niveli minimal idiplomës “Bachelor”

 

Nukkakandidatëtëkualifikuarpërtëvazhduarfazën e dytëtëvlerësimit