REPUBLIKA E SHQIPËRISË

                      AVOKATI I POPULLIT

                                                          Sekretari i Përgjithshëm       

Adresa: Bulevardi: “Zhan D’Ark” Nr.2                                                                                                  Tel/Fax:+355 4 2380 300/315

             Tiranë, Shqipëri                                                                                                                 E-mail: ap@avokatipopullit.gov.al

                                                                                                                  www.avokatipopullit.gov.al

 

 

 

Në zbatim të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu V-“Lëvizja Paralele dhe Ngritja në Detyrë”, dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, njofton se:

 

-Nga procedura e Lëvizjes Paralele, për 1 (një) vend të lirë pune në kategorinë e mesme drejtuese, në pozicionin Nd/Komisioner, në Institucionin e Avokatit të Popullit, nuk është paraqitur asnjë kanditaturë.

 

Konkurrimi do të vazhdojë sipas, Kreut V –“Lëvizja Paralele dhe Ngritja në Detyrë”, nenit 26 të ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, sipas proçedurës “Ngritja në Detyrë”.

 

Për sqarime të mëtejshme mund të kontaktoni në numrin e telefonit 042380334 në adresën:  Institucioni i Avokati i Popullit, Bulevardi “ZhanD’Ark” nr.2, Tiranë

 

 

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

 

                                                                                            Fatbardh ZENELA