Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut II, IV dhe VI, të Vendimit 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, ”Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe e... më shumë