Njoftim për vend pune   Pranimi në shërbimin civil   Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, Kreu IV, “Pranimi në shërbimin civil” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.143, datë 12.03.2014... më shumë

NJOFTIM PËR VEND PUNE (Lëvizja paralele) Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin  civil”, Kreu V – “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.143, datë 12... më shumë