Lista e kandidateve qe do te vazhdojne konkurimin ne proceduren konkurim I hapur per 6(gjashte) vende te lira pune ne nivelin e larte drejtues,ne pozicionin inspector prane ILDKPKI Njoftim_22.02.2016  

  Specialist në “Shkenca Juridike” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”, kategoria e pagës III-b; Në zbatim nenit 26 të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të VKM-së nr.243 datë 18.03.2015, “P... më shumë