Këshilli i Qarkut Durrës shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për grupin e pozicioneve:

1 (një) Specialist në Sektorin e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

1 (një) Inspektor në Inspektoriatin e Mbrojtjes së Tokës në Qark

 

Shpallja është e hapur për të gjithë nëpunësit civilë të së njëjtës kategori në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil për procedurën e lëvizjes paralele. Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurrimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.

 

PER ME SHUME INFORMACION KLIKONI KETU