Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të

Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave,

Zyra e Administrimit të Buxhetit Gjyqësor shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në

shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për pozicionin:

1 (një) Specialist buxheti në Sektorin e Buxhet-Financës, kategoria e pagës III-b

Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e

lëvizjes paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes

paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet

procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive. 

Lexo me shume